https://turkmensport.com/articles/kataryn-garsydasy-guycli-yone-utulmaly-dal/CMZdqLJ9bzdLjrw.jpg

 Şu gün Dünýä çempionatynyň “A” toparçasynda 2-nji tapgyryň nobatdaky oýunlary oýnalar. Toparçada bu tapgyryň ilkinji oýunynda ýer eýeleri Katar bilen Senegalyň milli ýygyndysy duşuşar.


Toparçanyň 1-nji tapgyrynyň oýunynda Kataryň milli ýygyndysy Ekwadoryň milli ýygyndysynda 0:2 hasabynda asgyn geldi.


 Öz gezeginde 1-nji tapgyryň oýunynda Senegalyň milli ýygyndysy hem Niderlandlaryň milli ýygyndysyndan utuldy.


Häzirki wagtda iki topara hem bu oýunda utuk almak juda zerurdyr. Diňe utan toparyň pleý-off tapgyryna çykmaga mümkinçiligi galar.


 Ýer eýeleri Katar üçin bu duşuşyk aýgytly oýun bolar.


 Katar bilen Senegalyň arasyndaky boljak oýun “Al Tumama”  stadionynda geçer. Duşuşyk şu güni Aşgabat wagty bilen sagat 18:00-da başlar. Dartgynly geçjek oýuna Türkmensport saýtyna birikdirilen «Maтч ТВ»  kanalynda göni ýaýlymda tomaşa edip bolar.


Kataryň hüjüminde sazlaşykly oýun ýok


Ýer eýeleri höküminde Katar ilkinji oýuny bilen Dünýä çempionatyna badalga berdi. Bu oýunda Kataryň mynasyp netije görkezmegine garaşyldy. Emma Ekwadoryň milli ýygyndysy uly garşylyk duýman, gerekli netijäni gazandy.


Kataryň oýunynda sazlaşykly hereketler az boldy. Toparyň taktiki usuly netije bermedi.


Dünýä çempionatynyň 2-nji tapgyrynda Katar ýene-de oňaýsyz garşydaş bilen duşuşar. Senegalyň milli ýygyndysy Niderlandlardan utulan hem bolsa, mynasyp garşylyk görkezdi.


Senegalyň oýunçylarynyň oýun derejesi Kataryň oýunçylaryndan has ýokarydyr. Eýsem Senegal Ekwadory hem utup biler. Bu oýunda Katara ýeňiş gazanmak kyn bolar. Olaryň hüjümi Senegalyň goragyna uly kynçylyk döredip bilmese gerek.


Ilkinji açylyş oýunynda utulyp, Katar özüni kyn ýagdaýda goýdy. Şu günki oýunda hem milli ýygyndy utulaýsa, toparçadan çykyp bilmez.

Senegalyň milli ýygyndysynyň düzüminde ýene-de ýitgiler bar. Emma muňa garamazdan bu oýunda Senegal faworit bolup görünýär. Duşuşyk Senegalyň doly artykmaçlygynda geçip biler.  

 

Çaklanylýan maglumat:

 

Oýunyň birinji ýarymynda 2 goldan kän geçmez;


Senegal 2 gezek tapawutlanmagy başarar;


Hasap 0:2, 1:3 ýa-da 0:1 bolar;


Oýunda görkezilen sary kartlaryň sany 4-e ýetmegi ähtimal;


Duşuşykda standart ýagdaýy kän bolup burçdan urulan urgularyň sany 8-e ýeter;

Bu oýunyň ikinji ýarymynda penalty urgusy bolup biler.


Çeşme: turkmensport.com