https://turkmensport.com/articles/g-toparcanyn-faworitleri-dususarlar/WYWGorrRpr6cv2D.jpg

 Şu güni Katarda dowam edýän Dünýä çempionatynyň “G” toparçasynyň oýunlaryna badalga berildi. Toparçanyň esasy oýuny Braziliýa bilen Serbiýanyň milli ýygyndysynyň arasynda bolar.

Dünýäniň 5 gezek çempiony bolan Braziliýanyň milli ýygyndysy diňe bir toparçanyň däl, eýsem Dünýä çempionatynyň hem esasy faworiti hasaplanylýar.

Braziliýa bilen Serbiýanyň arasynda boljak oýun Kataryň “Lusail” stadionynda geçer. Duşuşyk şu güni, Aşgabat wagty bilen gije sagat 00:00-da başlar. Oýuna Türkmensport saýtyna birikdirilen «Maтч ТВ» kanalynda göni ýaýlymda tomaşa edip bolar.

Braziliýanyň düzüminde Neýmar bar

Soňky 20 ýylda Braziliýa Dünýäniň çempiony bolup gören däldir. Katarda geçirilýän Dünýä çempionatynda Braziliýa üçin çempion bolmaga gowy mümkinçilik bar. Toparda güýçli, zehinli oýunçylar jemlenen.

Aýratyn hem Braziliýanyň milli ýygyndysynda Neýmary esasy lider hökmünde hasap edip bolar.

Braziliýaly hüjümçi şikeslerden  doly taplanyp şu möwsümde ajaýyp netijeli oýuny görkezýär. Ol klubynda 19 oýunda 13 gol geçirip, 11 assist berdi. Neýmaryň häzirki fiziki formasy ýokary derejede. Neýmar üçin Katarda geçirilýän Dünýä çempionatynyň karýerasyndaky iň soňky uly halkara ýaryşy bolup biler. Şonuň üçin bu gezek zehinli hüjümçi Dünýä çempionatyny uly motiwasiýaly geçirer. Esasy zat şikesiň bolmazlygydyr.

Braziliýa ynamly toparçadan çykar. Ýöne ilkinji oýunda Serbiýa Neýmaryň toparyna uly kynçylyklary döredip biler. Ýewropanyň toparlarynyň içinde Serbiýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçilerini tapawutlandyryp bolar.

Aleksandr Mitrowiç hem Dünýä çempionatynyň ilkinji oýunynda esasy düzümde meýdança çykyp biler. Ol bu möwsümi ýokary derejede geçirýär. Mitrowiç alan şikesinden doly açyldy.

Serbiýanyň berk goragy bar. Ýöne bu goraga tizlik ýetmeýän ýaly. Braziliýanyň bolsa hüjümde oýnaýan oýunçylary çalasyndyr.

Braziliýalylaryň esasy düzümi diýseň güýçli. Tälimçi Tite oýnuň dowamynda düzümi güýçlendirip biler, eýsem bu toparda ätiýaçdaky oýunçylar hem ýokary derejelidir. Soňky üç ýylda Braziliýa toparynyň hüjümini diňe Argentina we Kolumbiýa saklamagy başardy.

Braziliýa bilen boljak oýunda Dragan Stoýkowiçi adaty tertipli taktikadan daşlaşyp, 5-3-2 görnüşli taktika geçmegi ähtimal.  Şeýle üýtgeşmeler Serbiýa güýçli topara garşy oýunda kömek edip biler. Bu taktika uly äheňi goraga berse-de, serbiýalylar hüjümi hem unutmazlar. Bu oýunda iki topar hem tapawutlanyp biler.

Çaklanylýan maglumat:

Oýunyň birinji ýarymynyň ilkinji 30 minudynda hasap açylar;

Iki topar hem tapawutlanyp biler;

Hasap 2:1, 1:1 ýa-da 3:1 bolar;

Oýunda görkezilen sary kartlaryň sany 3-e ýeter;

Duşuşykda standart ýagdaýy kän bolup burçdan urulan urgularyň sany 8-e ýeter;

Bu oýunda Braziliýa kynlyk bilen bolsa-da ýeňiş gazanyp biler.


Çeşme: turkmensport.com