https://turkmensport.com/articles/azmunly-eyran-aygytly-dususykda/WfU85HqP8z2yB8d.jpg

 Şu gün Dünýä çempionatynyň “B” toparçasynyň 2-nji tapgyrynyň oýunlaryna badalga beriler. 2-nji tapgyryň ilkinji oýunynda Uels bilen Eýranyň milli ýygyndysy duşuşar.


Bu toparçanyň ilkinji oýunynda Angliýanyň milli ýygyndysy uly hasap bilen Eýrany utmagy başardy. Garaşylyşy ýaly hem  toparçanyň esasy faworiti Angliýa uly artykmaçlyk görkezdi.


Öz gezeginde Uelsiň milli ýygyndysy Garet Beýl bilen ABŞ-yň milli ýygyndysyna garşy durdy. Bu oýun çekeleşikli geçip, deňlikde tamamlandy.


Şeýlelikde 2-nji tapgyrdan öň, Eýranyň milli ýygyndysy toparçada soňky orunda barýar. Uelsiň milli ýygyndysynyň hasabynda welin 1 utugy bar. Şu günki duşuşyk iki topar üçin hem örän wajypdyr. Toparlar diňe ýeňip pleý-offa çykmaga ýakyn bolarlar. Milli ýygyndylar üçin bu oýun aýgytly duşuşyk hem bolup biler.  

 Uels bilen Eýranyň arasyndaky boljak oýun Kataryň “Ahmed Bin Ali” adyndaky stadionda geçer. Duşuşyk şu güni Aşgabat wagty bilen sagat 15:00-da başlar. Dartgynly geçjek oýuna Türkmensport saýtyna birikdirilen «Maтч ТВ»  kanalynda göni ýaýlymda tomaşa edip bolar.


Garet Beýl häzirem toparynda wajyp oýunçy


Dünýä çempionaty başlamazdan ozal Uelsiň milli ýygyndysynyň janköýerleriniň  ähli umytlary, ilkinji nobatda, Garet Beýle baglandy. Şeýle-de bolsa, soňky wagtlarda esasy düzümde yzygiderli oýuna çykmaýan Beýliň fiziki formasyna şübhe bardy.


 ABŞ-yň milli ýygyndysy bilen geçirilen oýnuň netijesinde, Beýl henizem ýokary derejeli futboly görkezmäge ukyplydygyny görkezdi.

Hawa, Beýl oýny bilen üýtgeşik täsir galdyrmady, ýöne dogry pursatda açyldy we gerekli netijäni berdi. Ol henizem ýokary derejeli aýratyn başarnykly oýunçydyr. Eýranyň milli ýygyndysynyň düzüminde şeýle derejeli oýunçy ýokdyr.


Uels amatly pursatlaryndan ýerlikli peýdalansa Eýranyň milli ýygyndysyny utup biler. Bu oýunda iki topar hem töwekgellik etmez. Şonuň üçin oýunda kän gol geçmez.


Azmun esasy düzümde oýuna çykmaga taýýar


Angliýa bilen  bolan duşuşyga ätiýaçda başlan Serdar Azmun Uelsiň garşysyna esasy düzümde oýuna başlamaga taýýar. Bu barada hüjümçiniň özi hem aýtdy. Şeýle-de bolsa, iňlislere garşy iki gezek gol salan Mehdi Tareminiň Serdar bilen çalşylmak ähtimallygy ýokary däl. Belki-de, Karluş Keýroş iki hüjümçini hem bir wagtda oýnadyp biler. Ýöne bu ýagdaý gyssagly hem-de zerurlyk ýüze çykan halatynda bolar. Tälimçi iki hüjümçini oýuna goýberip taktikanyň gurluşyny üýtgetmekden çekinip biler.


Bu oýun dartgynly ýagdaýda geçer. Toparlara utuk almak zerurdyr.

 

Çaklanylýan maglumat:

 

Oýunyň birinji ýarymynda 1 goldan kän geçmez;


Eýran 1 gezek tapawutlanmagy başarar;


Hasap 1:0, 2:1 ýa-da 0:1 bolar;


Oýunda görkezilen sary kartlaryň sany 4-e ýetmegi ähtimal;


Duşuşykda standart ýagdaýy kän bolup burçdan urulan urgularyň sany 8-e ýeter;


Oýunda Uels topy özünde kän saklar;


Garet Beýl toparynda netijeli tapawutlanmagy ähtimal;


Eýranyň milli ýygyndysynyň düzüminde Mehdi Taremi, Serdar Azmun ýaly oýunçylar netijeli tapawutlanyp bilerler;

Bu oýunyň ikinji ýarymynda gyzyl kartyň görkezilmegi mümkin.


Çeşme: turkmensport.com