https://turkmensport.com/habarlar/liwerpulyn-yenis-gazanjakdygyny-gorkezyan-bas-sebap/L5EdpKsiXRvYPjr.jpg

Ýewropanyň futbol möwsümi tamamlandy diýen ýaly. Galan ýekeje oýun bolsa Çempionlar ligasynyň finaly. Oýun 29-njy maýa geçilen gije, Aşgabat wagty bilen 00:00-da başlar. 

“Liwerpul” bilen “Real Madrid” iň köp garaşylýan oýna ýetdiler. Indi bolsa ýekeje sowal bar: kubogy kim alar?  

Aşakda Ýurgen Kloppuň toparynyň Çempionlar ligasynda ýeňiş gazanjakdygynyň bäş sebäbi bar.

Birinji sebäp: “Liwerpulyň” düzümi

Topar “Real Madridden” has güýçli. Hawa, Luka Modriç we Karim Benzema henizem Madrid toparynda oýnaýar, ýöne olaryň umumy ýaşy 70. Emma “Liwerpulyň” düzümi ýaş.

Derwezeçiler: Alisson ähli babatda Kurtuadan pes däl. “InStat”-yň hasaplamalaryna görä, şu möwsümde braziliýaly derwezeçi urgularyň 74 göterimini, belgiýaly derwezeçi 78 göterimini gaýtardy.

Goragçylar. Bu ýerde “Liwerpulyň” artykmaçlygy ýokarydyr. Kloppuň toparynda Trent Aleksandr-Arnold, Joel Matip, Wirjil wan Deýk we Endrýu Robertson bolar.

Ilki bilen goranyş merkezinde bäsdeşlik bar: Matipiň ýerine Ibrahim Konate oýnap biler. Ikinjiden, Premýer-ligada bu ýigitler garşydaşlaryna bary-ýogy 26 top geçirmäge mümkinçilik berdiler (“Siti” bilen birlikde iň gowy görkeziji). Üçünjiden, Trent oýny ýekeje pasda üýtgedip bilýän oýunçydyr.

“Real Madridde” Dani Karwahal, Eder Militao, Dewid Alaba we Ferlan Mendi köplenç, yzda oýnaýarlar. Alaba bolsa hiç haçan gowy merkezi goragçy bolup bilmedi.

Merkez ýarymgoragçylar. “Liwerpulyň” ýarymgoragynda Fabino, Jordan Henderson we Tiago Alkantara bar. “Real Madridde” hemişe bolşy ýaly Kazemiro, Luka Modriç we Toni Kroos bar. “Liwerpulyň” üçlügi garşydaşlaryndan sekiz ýaş kiçi. Tiagonyň şikesi sebäpli Nabi Keýta onuň ýerine çyksa, onda aratapawut 12 ýaş bolýar. Ýöne bu ýerde toparlaryň güýji deňräk.

Hüjümçiler. Bu ýerde “Liwerpul” has güýçli. Muhammet Salah, Sadio Mane, Luis Dias, Diogo Jota, Roberto Firmino ýaly ýigitleriň hemmesi ýerli-ýerinde we biri-birini kynçylyksyz çalşyp bilerler. 

Şeýle hem, “Real Madridde” Winisius Junior, Rodrigo we Karim Benzema bar. Asensionyň hem öňküligi ýok. Eden Azar bilen Garet Beýli agzamagam gerek däl.  

Ikinji sebäp: “Liwerpul” möhüm kuboga mynasyp

Üns beriň: bu “Real Madridiň” oňa mynasyp däldigini aňlatmaýar! Ýöne boýun alalyň: “Liwerpul” möwsümi gowy geçirýär. Angliýanyň kubogy we liganyň kubogy eýýäm olaryňky. Topar çempionatda 92 utuk gazanandyklaryna garamazdan, gynandyryjy ýagdaýda düýşdi. Çempion “Siti” boldy. Şatlygynyň birki güne çekýändigine garamazdan, iki sany alnan ýerli kubok gaty uly üstünlik. Emma Çempionlar ligasy eýýäm çynlakaý ýeňiş. “Liwerpul” şunuň ýaly möwsümi möhüm kuboklar bilen tamamlamasa, uly adalatsyzlyk bolar.

Elbetde, “Real Madrid” hem gürrüňsiz kuboga mynasypdyr. Has-da, Çempionlar ligasynyň pleý-offunda görkezen oýunlaryndan soň. Emma Ispaniýanyň çempiony bolan Madrid eýýäm uly kubogyny aldy. Çempionlar ligasynyň kubogyny bolsa paýlaşmagyň wagty geldi!  

Üçünji sebäp: Salahyň ahmyry

2018-nji ýylda bolup geçenler ýadyňyzdadyr. Şonda “Liwerpul” bilen “Real Madrid” Çempionlar ligasynyň finalyna çykdy. Madrid kluby ahyrynda kubogy ýokary göterdi. Salah bolsa Serhio Ramos bilen geçirilen bäsdeşlikden soň egninden şikes alyp, oýundan çykdy.

“Liwerpul” ýetip gelýän finala çykanda, Salah derrew “Real Madrid” bilen oýnamak isleýändigini aýtdy. Madrid topary ýarym finalda “Mançester Sitini” geçende bolsa, müsürli oýunçy sosial ulgamlarda şeýle ýazdy: “Hasaby deňlemeli”.

4-nji sebäp: Ýurgen Norbert Klopp

Ýalňyş düşünmäň, Karlo Ançelotti hem örän gowy tälimçi. Emma italýan hünärmeni uzak wagt bäri taktiki taýdan zehin däl.

Klopp munuň tersine. Ol “Liwerpuly” meýdançadaky ähli ajaýyp pikirlerini özünde jemleýän maşyna öwürdi. Mundan başga-da, Ýurgen häzirki wagtda dünýäniň iň gowy 3 tälimçisiniň biri. Iň gowusy diýen ugurda onuň bäsdeşleri Pep Guardiola we Antonio Konte. Ýöne Ançelotti däl.

Başga bir zat: Ançelotti şu möwsümde Klopp ýaly garşydaş bilen duşuşmady. Pep Guardiola “Realdan” öz akly we çylşyrymlygy sebäpli utuldy.

Bäşinji sebäp: “Liwerpul” indi 2018-nji ýyldaky utulan topar däl

Esasy argumentleriň biri 2018-nji ýyldan bäri dört ýyl geçdi. Şondan bäri “Real Madrid” üýtgedimi? Hawa, ýöne diňe işgärleri we soň bolsa azajyk. Toparyň işi öňki ýolbaşçylar tarapyndan ýasalýar we ýokarda belläp geçişimiz ýaly goragy, umuman, ep-esli gowşady.

“Liwerpulda” has köp üýtgeşmeler boldy. Topar has kämil we özüne ynamly boldy we kompozisiýanyň çuňlugy ep-esli ýokarlandy. Dört ýyl ozal Salahyň ýerine Adam Lallana meýdana giren bolsa, indi Jota ýa-da Dias müsürli oýunçyny çalyşmaga taýyn. Şol wagt ýarymgoragy Emre Jan güýçlendirip bilen bolsa, häzir Keýta bar. Iň esasy zat, derwezede Karius däl, Alisson.

“Liwerpuly” näme saklap biler? “Real Madridiň” jadysymy? Siz muny “Realyň” ýeňiş gazanjakdygyny görkezýän bäş sebäp” diýen makalany okap bilersiňiz.

Salgylanma we surat: championat