https://turkmensport.com/habarlar/futbolda-kristiano-ronaldonyn-esasy-dusmanlary/eN3nSpNcN6e5qIv.jpg

Aşakdaky oýunçylar Ronaldony halamaýandyklaryny gizlemeýärler we olar portugaliýaly hüjümçi barada aç-açan pikirini aýdýarlar.

Gonsalo Iguain

Iguain Ronaldony şeýle sypatlandyrýar: “Kristianonyň ägirt uly meni bar. Ony iň gowusy diýip atlandyrmasaň, onda sen onuň dosty dälsiň”.

Kristiano bilen gatnaşyklaryň dartgynlaşmagy sebäpli Gonsalo ilk-ä “Real Madridden”, soň bolsa “Ýuwentusdan” gitmeli boldy.

Arturo Widal

Ol bir gezek “Kristiano akylsyz! Men ony oýunda möhüm adam hasaplamok” diýdi. Soňra ol eminleri bir oýunda Ronaldonyň oýnan “Real Madridine” kömek etmekde aýyplady.

Ronaldo Widalyň sözlerini halamady. Iki oýunçynyň arasynda henizem bilinmeýän oňuşyksyzlyk bar.

Žerard Pike

Pike, Ronaldonyň zehinine garamazdan, onuň kezzapdygyna ynanýar. Pike bir gezek: “Onuň suwa çümüp, gury çykjak bolmagy aç-açan ýadatdy” diýdi.

Pike bilen Ronaldo biri-birini halamaýarlar. 2016-njy ýylda çempionlyk ýörişinde Žerard Kristianonyň stiline öýkünip, onuň üstünden güldi.

Dani Alwes

“Ronaldo ýeňiş gazananda, hemmeler şol barada gürleýär. Emma ol şowsuzlygy kabul etmegi öwrenmeli” diýdi. Şeýle-de, Alwes 2014-nji ýylda “Ballon d'Or” bäsleşiginde iň güýçli 3 dalaşgäriň hatarynda näme üçin Ronaldonyň bardygyna düşünemok diýipdi. Ronaldo bolsa “Ballon d'Or” dabarasynda Dani Alwes bilen salamlaşmakdan ýüz öwürdi.